ติดต่อเรา

สำนักบรรณสารการพัฒนา

Library and Information Center
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel: 0-2727-3737
Fax: 0-2375-9026
E-mail:services@nida.ac.th